Kurs dla doradców zawodowych 
Aktualności Misja Instytutu Współpracownicy Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs dla Doradców • Program • Logistyka • Trenerzy Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem gabinetów Informacje i kontakt

Należymy do:

Respektujemy również
standardy International
Coach FederationCOACHING ZAWODOWY – szkolenie dla doradców zawodowych
Dwie edycje kursu: Edycja I – wiosna 2017, Edycja II – jesień 2017.

Kurs „Coaching zawodowy – szkolenie dla doradców zawodowych” jest dedykowany doradcom zawodowym pracującym w oświacie (gimnazja, szkoły podstawowe i szkoły średnie) i doradcom zawodowym pracującym z osobami dorosłymi.
Program kursu obejmuje zagadnienia związane z coachingiem oraz doradztwem edukacyjnym i zawodowym. Program jest częściowo zbudowany na bazie Szkoły Profesjonalnego Coachingu, akredytowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Organizatorem kursu Coachingu dla Doradców Zawodowych jest Grupa Active Change, która prowadzi Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego. Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, który gwarantuje najwyższą jakość szkolenia.

Program składa się z dwóch etapów:
Etap I - ogólny, w całości dotyczy przybliżenia tematyki coachingu oraz zdobycia umiejętności prowadzenia indywidualnych procesów z wykorzystaniem efektywnych metod coachingowych. Obejmuje 3 zjazdy dwudniowe (w sumie 48 godzin dydaktycznych).
Etap II – specjalistyczny, podzielony jest na dwie specjalizacje:
- dla doradców zawodowych pracujących z klientami dorosłymi oraz
- dla doradców edukacyjno – zawodowych pracujących z młodzieżą.
Etap ten umacnia i rozwija specjalistyczne kompetencje doradców, pracujących w tych obszarach i obejmuje 2 zjazdy dwudniowe (32 godziny dydaktyczne).
Łącznie cały kurs to 5 zjazdów dwudniowych. Ilość godzin dydaktycznych wynosi 80.
W przypadku udziału w obu etapach specjalistycznych - 112 godzin dydaktycznych.

Cele szkolenia:
• zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu w pracy doradcy zawodowego
• ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha w pracy doradcy zawodowego
• rozwinięcie swoich umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych
• poznanie efektywnych, coachingowych metod pracy w obszarze zawodowym z klientami dorosłymi lub z młodzieżą (w zależności od wyboru zjazdów specjalizujących)
• doświadczenie zmiany coachingowej.

Rezultaty po ukończeniu szkolenia:
• znajomość teorii i metodologii coachingu
• umiejętność stosowania coachingu zawodowego w praktyce doradcy
• świadomość odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
• wysokie kompetencje interpersonalne
• umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta/podopiecznego
• umiejętność stosowania narzędzi coachingu zawodowego i w sferze osobistej
• większa skuteczność i komfort w pracy zawodowej
• umiejętność wspierania i skutecznego niesienia pomocy
• zwiększenie kompetencji zawodowych doradcy zawodowego


PROGRAM

I etap – OGÓLNY

1. ZJAZD: 13-14 maja 2017 (edycja I), 30 września – 1 października 2017 (edycja II), w godz. 10.00-18.00
Trenerka prowadząca: Marta Smolińska
TRENING KOMUNIKACJI ŻYCZLIWEJ
Treści:
• interpersonalne i intrapsychiczne kompetencje coacha
• podstawy komunikacji interpersonalnej: aktywne słuchanie komunikat typu „ja"
• budowanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
• podstawy inteligencji emocjonalnej z elementami analizy transakcyjnej
• różnice indywidualne i osobowość w coachingu
• podstawa skutecznego kontaktu w coachingu
Po zajęciach uczestnik:
• jest świadomy swoich mocnych stron w komunikacji interpersonalnej i wskazuje możliwości wykorzystania ich
• daje przestrzeń sobie i innym do rozwoju w obszarze budowania relacji opartej na zaufaniu, uważności i obecności
• rozwija kompetencje budowania kontaktu
• kształtuje postawę ciekawości, otwartości, szacunku, empatii
• rozwija kompetencje z obszaru komunikacji, w tym komunikacji opartej na życzliwości
• buduje postawę zaangażowania i współodpowiedzialności za proces swojego rozwoju i uczenia
• wzmacnia i odkrywa swój własny potencjał jako nauczyciela - coacha

2. ZJAZD: 3-4 czerwca 2017 (edycja I), 28-29 października (edycja II), godz. 10.00-18.00
Trener prowadzący: Leszek Zawlocki
Dzień pierwszy: COACHING - podstawy metodologiczne
Treści:
• Coaching - cele i założenia coachingu wg wiodących organizacji coachingowych w Polsce: Izba Coachingu i na świecie: International Coach Federation
• Etyka w coachingu
• Podstawy wiedzy o coachingu - historia, źródła, rodzaje coachingu
• Modele coachingu
• Kontekst sytuacyjny coachingu (coaching - mentoring - tutoring – doradztwo zawodowe)
• Postawa coachingowa w doradztwie zawodowym
Po zajęciach uczestnik:
• rozumie istotę coachingu, jego główne założenia, modele, cechy procesu i sesji coachingowej
• zna zasady pracy w coachingu związane z etyką zawodową
• wymienia możliwości i ramy stosowania coachingu (również w doradztwie zawodowym i edukacyjno-zawodowym)
• analizuje i rozumie postawę coachingową w doradztwie zawodowym, zna jej konsekwencje w praktycznej pracy z klientem
Dzień drugi: COACHING W PRAKTYCE - trening umiejętności
Treści:
• Kontrakt w coachingu
• Budowanie pytań w coachingu
• Funkcje pytań, m.in. poszerzanie świadomości, odkrywanie zasobów, budowanie motywacji do zmiany, poszukiwanie rozwiązań
• Praca z celem klienta
• Prowadzenie rozmowy coachingowej opartej na ciekawości i podążaniu
• Proces coachingowy i sesja coachingowa
Po zajęciach uczestnik:
• rozumie istotę kontaktu i wie jak go budować
• wie jak oprzeć proces i sesję coachingową na celu klienta
• zna cechy dobrych pytań coachingowych i potrafi je stosować
• podejmuje działania związane z podążaniem za klientem

3. ZJAZD: 17-18 czerwca 2017 (edycja I), Zjazd trzeci – 4-5 listopada 2017 (edycja II), godz. 10.00-18.00
Trenerka prowadząca: Marta Kijanko
COACHING W PRAKTYCE - trening umiejętności
Treści:
Cały zjazd poświęcony jest ćwiczeniom praktycznym prowadzenie sesji coachingowych z zastosowaniem poszczególnych technik/narzędzi.
Podczas warsztatów zaprezentowane i przećwiczone zostaną przykładowe rozwiązania związane z zastosowaniem podejścia coachingowego w pracy grupowej.
• Narzędzia coachingowe dotyczące pracy z zasobami klienta
- Elementy SFA – podejścia skoncentrowane
- Elementy psychologii humanistycznej
• Narzędzia cachingowe dotyczące motywacji, wartości i przekonań klienta
- Elementy RTZ – metody pracy z przekonaniami
- Elemety Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
- Podejście „ericksonowskie” w coachingu
- Psychologia pozytywna
• Narzędzia coachingowe w pracy grupowej
Po zajęciach uczestnik:
• potrafi wspierać klienta w zmianie zachowań i reakcji
• potrafi stosować wybranie techniki i narzędzia pomagające przepracować psychologiczne blokady w działaniu
• potrafi wspierać klienta w budowaniu wspierających przekonań o sobie w oparciu o zasoby własne
• potrafi wspierać klienta w docieraniu do swoich potrzeb, wartości, celów i misji • prezentuje umiejętności pracy w obszarze wspierania motywacji do zmiany, wytrwałości, brania odpowiedzialności i decyzyjności

II etap
SPECJALISTYCZNY DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH PRACUJĄCYCH Z KLIENTEM DOROSŁYM

4. ZJAZD, specjalistyczny: 1-2 lipca 2017 (edycja I), 21-22 listopada 2017 (edycja II)
Trenerka prowadząca: Karolina Nikorowska
Coachingowe narzędzia w pracy doradcy zawodowego z osobą dorosłą
COACHING ZAWODOWY – praca z klientem dorosłym
Treści:
• Formy wsparcia klienta w obszarze zawodowym: coaching, doradztwo, trening, mentoring
• Potrzeby klientów dorosłych w ramach obszaru zawodowego i praktyczne implikacje zastosowania różnych form pomocy
• Aktualne trendy i zagrożenia na rynku pracy
• Psychologiczne aspekty rozwoju zawodowego
• Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – wsparcie klientów w dążeniu do realizacji celu, zmianie postawy i nastawienia
• Kreatywne podejście do (nie)planowania kariery zawodowej
• Metody i narzędzia pracy w coachingu zawodowym
• Coachingowe narzędzia pracy z wartościami klienta i przekonaniami klienta
• Twórcze narzędzia coachingowe: rysunek, obraz, metafora w pracy nad zasobami i potencjałem klienta
Po zajęciach uczestnik:
• zna różne formy wsparcia klientów w obszarze zawodowym i wie kiedy je zastosować
• wymienia potrzeby klientów z obszaru zawodowego
• potrafi wspierać klientów w określaniu i rozwijaniu potencjału własnego i jego uzdolnień
• rozumie mechanizmy istotne przy dokonywaniu wyboru ścieżki życiowej i zawodowej
• zna istotę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach wraz z zastosowaniem coachingowych ćwiczeń odpowiadających temu podejściu

5. ZJAZD, specjalistyczny: 15-16 lipca 2017 (edycja I), 12-13 grudnia 2017 (edycja II)
Trenerka prowadząca: Karolina Nikorowska
Coachingowe narzędzia w pracy doradcy zawodowego z osobą dorosłą
COACHING ZAWODOWY – praca z klientem dorosłym
Treści:
• Coachingowe narzędzia pracy z klientem w ramach analizy potencjału i wiedzy na temat siebie: zasobów, umiejętności, zainteresowań, predyspozycji, mocnych stron
• Coachingowe narzędzia wspierające, wzmacniające i zwiększające poczucie własnej wartości
• Coachingowe narzędzia pracy z celem, działaniami klienta przy wytyczaniu własnej ścieżki zawodowej
• Elementy coachingu grupowego w pracy z obszarem zawodowym klientów.
Po zajęciach uczestnik:
• Zna i wie w jaki sposób zastosować narzędzia coachingowe w ramach analizy potencjału zawodowego klienta
• Zna i wie w jaki sposób zastosować narzędzia wzmacniające klienta
• Umie pracować z celem klienta i wyznaczanymi przez niego poszczególnymi krokami
• Zna i umie wykorzystać podejście coachingowe w pracy grupowej w obszarze zawodowym klientów

II etap
SPECJALISTYCZNY DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ

4. ZJAZD, specjalistyczny: 4-5 lipca 2017 (edycja I), 25-26 listopada 2017 (edycja II)
Trenerka prowadząca: Karolina Nikorowska
Coachingowe narzędzia w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego z młodzieżą
COACHING ZAWODOWY – praca z młodzieżą
Treści:
• System doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole – skuteczne wdrażanie zmian
• Mądrość młodych – jak wykorzystać ją w budowaniu relacji współpracy
• Formy wsparcia młodzieży: coaching, mentoring, tutoring, szkolenie
• Potrzeby młodzieży w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego
• Realizacja treści i programu – kreatywne rozwiązania
• Psychologiczne aspekty wyboru zawodu
• Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – wsparcie w dążeniu - narzędzia
• Kluczowe umiejętności nauczyciela w coachingowym wspieraniu młodzieży
Po zajęciach uczestnik:
• wie jak wdrożyć i zarządzać systemem doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole
• zna różne formy wsparcia młodzieży i umie je wykorzystać w zależności od potrzeb uczniów
• zna potrzeby uczniów w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego
• potrafi wspierać w określaniu i rozwijaniu potencjału ucznia i jego uzdolnień • rozumie mechanizmy istotne przy dokonywaniu wyboru ścieżki życiowej i zawodowej

5. ZJAZD, specjalistyczny: 11-12 lipca 2017 (edycja I), 2-3 grudnia 2017 (edycja II)
Trenerka prowadząca: Karolina Nikorowska
Coachingowe narzędzia w pracy doradcy edukacyjno zawodowego z młodzieżą
COACHING ZAWODOWY – praca z młodzieżą
Treści:
• Narzędzia analizy potencjału i wiedzy na temat siebie: zasobów, umiejętności, zainteresowań, mocnych stron
• Narzędzia coachingowe wspierające, wzmacniające i zwiększające poczucie własnej wartości u uczniów
• Postawa coacha – nauczyciela w sytuacjach interwencji kryzysowej
• Coachingowe podejście do pracy z uczniem niechętnym oporującym
• Elementy coachingu grupowego w klasie, facylitacja procesów grupowych
• Konstruowanie zajęć wykorzystujących elementy coachingu
• Tworzenie scenariuszy pracy z uczniami w obszarach poznania siebie, poznania zawodów, poznania elementów rynku pracy w oparciu o narzędzia i podejście coachingowe.
Po zajęciach uczestnik:
• zna coachingowe narzędzia analizy potencjału uczniów i wie jak je zastosować
• zna coachingowe narzędzia pracy w obszarze budowania poczucia własnej wartości
• potrafi stosować podejście coachingowe w procesach wspierania ucznia przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji, radzeniu sobie ze stresem i kryzysem
• wie jak wprowadzić coaching do pracy grupowej z uczniami
• tworzy scenariusze z wykorzystaniem narzedzi coachongowych w obszarze edukacyjno-zawodowym


METODOLOGIA:
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• nauka przed doświadczanie - praca indywidualna, w parach, trójkach
• dyskusje
• metaforma
• elementy dramy
• storytelling
• testy, kwestionariusze
• karty ćwiczeń indywidualnych
• case study
• miniwykłady i prezentacje

powrót do góry^


INFORMACJE LOGISTYCZNE

Cena kursu: 2980,00 zł (brutto)
W przypadku chęci wzięcia udziału w obu etapach specjalistycznych cena wynosi 3990,00 zł (brutto).

W cenie uczestnicy otrzymują: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat.
Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej. Podane ceny są cenami brutto.
Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i jest dokonana na konto bankowe Grupy Active Change: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136. W tytule przelewu prosimy wpisać: Kurs dla doradców, [Imię i nazwisko uczestnika]

Terminy zjazdów edycji I (rok 2017): 13-14 maja, 3-4 czerwca, 17-18 czerwca - ogólne
1-2 lipca i 15-16 lipca - specjalistyczne - klient dorosły
4-5 lipca i 11-12 lipca – specjalistyczne – praca z młodzieżą

Terminy zjazdów edycji II (rok 2017): 30 września-1 października, 28-29 października, 4-5 listopada – ogólne
21-22 listopada i 12-13 grudnia - specjalistyczne- klient dorosły
25-26 listopada i 2-3 grudnia - specjalistyczne – praca z młodzieżą

Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-18:00.

Warunki otrzymania certyfikatu:
Certyfikat otrzymują osoby, które uczestniczyły w minimum 80% czasu zajęć, podjęły się realizacji przewidzianych w programie aktywności. Osoby, które opuściły więcej modułów szkoleniowych, bądź też nie rozliczą się ze zleconych zadań, otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

powrót do góry^


ZGŁOSZENIA NA KURS

1. Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się poniżej.
2. Po potwierdzeniu przez nas przyjęcia zgłoszenia prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 300 zł. Zadatek ten przechodzi na poczet szkolenia i jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie.
3. Zapisujemy na listę główną oraz listę rezerwową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Po zakwalifikowaniu się na kurs uczestnik otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji szkoły. Osoby z listy rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji.

Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*

Czego oczekujesz
od szkolenia?

Korespondencja,
uwagi, inne dane:


Zgłaszam akces na:*
Edycję I: 13. maja - 16. lipca 2017
Edycję II: 30. września - 13. grudnia 2017

Etap 1, ogólny: coaching dla doradców.
Etap 2, specjalistyczny: Dla doradców zawodowych pracujących z klientem dorosłym.
Etap 2, specjalistyczny: Dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą.


Dane do faktury
Nazwa firmy/instytucji:
NIP:
Adres do faktury:


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


powrót do góry^


KADRA TRENERSKA:

Marta Smolińska - akredytowany coach Izby Coachingu, trener, specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Coaching w Biznesie Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Członek Rady Programowej Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, trener w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, koordynuje Klub Coacha we Wrocławiu.
Absolwentka studiów podyplomowych „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim, szkoły trenerów „Sieć” PLUS PTP, Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz wielu szkoleń specjalistycznych w zakresie coachingu, w tym kursu I stopnia w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania.
Wspierała nauczycieli w zakresie wykorzystywania mentoringu oraz tutoringu w pracy zawodowej oraz w obszarze radzenia sobie w sytuacji wypalenia zawodowego i zapobieganiu temu zjawisku. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel i kierownik praktyk w Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Jest dyplomowanym pracownikiem socjalnym. Obecnie zainteresowana możliwym stosowaniem i wdrażaniem coachingu w systemie edukacji oraz zawodach ukierunkowanych na pomaganie.

Leszek Zawlocki - współzałożyciel i dyrektor merytoryczny Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, dyplomowany coach, akredytowany coach superwizor Izby Coachingu, certyfikowany mentor, doświadczony trener i wykładowca, instruktor rekreacji ruchowej.
Przez kilka lat pracował jako nauczyciel na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od przedszkola aż po szkoły średnie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Jana Pawła II). Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Psychologicznej. Szkolił się w renomowanych ośrodkach w takich koncepcjach jak: Gestalt, Neurolingwistyczne Programowanie, Hipnoza Ericksonowska, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowań.
Pomysłodawca i lider ogólnopolskiej sieci Klubów Coacha, opiekun merytoryczny i wykładowca największej w Polsce Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz wykładowca studiów podyplomowych. W swoim dorobku posiada ponad 6000 godzin szkoleniowych. Był czynnie zaangażowany w działalność Izby Coachingu od momentu jej powstania. Aktualnie członek Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu.

Marta Kijanko - psycholog, coach i trener. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia), Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (filozofia). Wykładowca sopockiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek: „Komunikacja i konflikt w biznesie”), wrocławskiej i opolskiej Wyższej Szkoły Bankowej (kierunek: „Coaching w biznesie”) oraz krakowskiej Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Absolwentka kursów z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz licznych szkoleń z arteterapii. Szkoli się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.
Od blisko 12 lat pracuje z ludźmi w obszarze zmiany, pewności siebie, samoakceptacji i pogłębiania świadomości emocjonalnej. Jako konsultantka i trenerka posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu budowania zespołu, współpracy i odpowiedzialności indywidualnej oraz zespołowej, technik twórczego rozwiązywania problemów oraz motywacji.
Posiada doświadczenie w pracy z nauczycielami w tematyce metod aktywizujących nauczania i motywowania uczniów do pracy, kreatywnych metod nauczania i narzędzi prawopółkulowych. Wykorzystuje swoje bogate i wszechstronne doświadczenie w zarządzaniu i coachingowej pracy z ludźmi oraz promowania tych metod w różnych dziedzinach życia.

Karolina Nikorowska - psycholog, doradca zawodowy, trener, coach kariery ACC ICF. Członkini Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Doradca zawodowy od 2008 roku. Przeprowadziła ponad 3000 konsultacji z zakresu kształtowania własnej kariery zawodowej, pracując jako doradca zawodowy z osobami długotrwale bezrobotnymi, studentami i absolwentami, a także pracownikami instytucji i przedsiębiorstw. Wprowadza coaching do obszaru doradztwa zawodowego. Jest autorką poradników planowania własnej kariery zawodowej, ćwiczeń z zakresu coachingu kariery. Współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa zawodowego.
Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła Kurs Trenera Zarządzania MATRIK i Szkołę Transformacyjno-Rozwojową GT MENTOR, ma za sobą 146 h szkoleń z zakresu coachingu. Swoją pracę poddaje ciągłym superwizjom i mentoringowi grupowemu.
Opracowała autorskie szkolenie "Coaching kariery" oraz "Jobcoaching - praca z osobami niepełnosprawnymi". Szkoli doradców zawodowych z Urzędów Pracy, Biur Karier, organizacji pozarządowych z narzędzi coachingu oraz innych (Indywidualny Plan Działania, Bilans Kompetencji) przydatnych w pracy z klientem w obszarze zawodowym. Realizując ogólnopolski projekt dla Ministerstwa Edukacji szkoliła kadrę gimnazjów z wprowadzania systemów doradztwa edukacyjno – zawodowych.
Autorka programu i opiekunka merytoryczna kursu.


Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Kwestie organizacyjne: Bożena Czernek, tel. 509 501 476, b.czernek[at]ipri.com.pl
Kwestie merytoryczne: Karolina Nikorowska, tel. 608 260 777

powrót do góry^Warsztaty, szkolenia, kursy, psychoterapia, coaching, treningi, konsultacje • Zapoznaj się z polityką firmy • Aktualizacja podstrony: 30.03.2017
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny może oznaczać, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.