Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
DIALOG MOTYWUJĄCY
wyzwalanie i wzmacnianie motywacji u osób mało zmotywowanych do wprowadzania zmian

Dialog Motywujący jest specyficzną metodą wyzwalania i wzmacniania motywacji, opierającą się na psychologii humanistycznej, psychologii motywacji, terapii poznawczo-behawioralnej oraz podejściu systemowym. Może być on z powodzeniem stosowany w pracy z osobami mało zmotywowanymi do wprowadzania zmian w swoim życiu.

Metoda Dialogu Motywującego znajduje zastosowanie w motywowaniu osób dotkniętych szeroko rozumianymi problemami społecznymi i zdrowotnymi, w pracy w takich obszarach jak: przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc psychologiczna, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, edukaja, resocjalizacja czy służba więzienna. Podejście to zdobywa coraz większe uznanie, a jego wysoka skuteczność potwierdzona jest licznymi wynikami badań naukowych.

Twórcy metody – William Miller i Stephen Rollnick – definiują Dialog Motywujący jako skoncentrowaną na osobie, opartą na współpracy, formę prowadzenia klienta w kierunku wydobywania i wzmacniania motywacji do zmiany przez analizę i rozwiązywanie ambiwalencji. U podstaw metody leży założenie, że pomoc jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy klient wewnętrznie zaangażuje się w proces zmian.

Dialog Motywujący to model komunikacji, który wymaga partnerskiej współpracy z klientem i pełnego szacunku pobudzania w nim jego własnej motywacji do zmiany. Taka postawa ze strony terapeuty powoduje, że strategie związane z wprowadzaniem zmian wychodzą bezpośrednio od klienta, co skutkuje wzmacniem jego motywacji do działania i wywołaniem trwalszych zmian.


CELE SZKOLENIA
• Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami Dialogu Motywującego.
• Pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu motywowania klientów do zmiany zachowań.


PROGRAM SZKOLENIA
Proponowany program będzie realizowany w czasie dwóch dni szkoleniowych (16 godzin zegarowych z przerwami włącznie)

DZIEŃ I
• Wzajemne poznanie się grupy i podzielenie się własnymi oczekiwaniami co do szkolenia
• Podstawy teoretyczne Dialogu Motywującego i sylwetki jego twórców
• Duch Dialogu Motywującego
• Zasady Dialogu Motywującego
• Metody Dialogu Motywującego
• Rozwiązywanie ambiwalencji - metoda przełamywania impasu w procesie zmiany

DZIEŃ II
• Język zmiany i język podtrzymania
• Wzmacnianie języka zmiany - pogłębianie motywacji
• Opór/rozdźwięk w relacji klient - specjalista
• Proces zmiany
• Etapy zmiany zachowań
• Wykorzystanie Dialogu Motywującego w pracy zawodowej uczestników szkolenia


METODY PRACY
• mini-wykłady - przekazanie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy dotyczącej Dialogu Motywującego
• burza mózgów - wymiana doświadczeń w pracy z klientami, wspólne opracowywanie planu pracy z klientem z wykorzystaniem metody Dialogu Motywującego
• ćwiczenia praktyczne - nauka umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z klientem według reguł Dialogu Motywującego
• szczegółowa analiza nagrań video, rozmów motywujących do zmiany


KORZYŚCI WYNIKACJĄCE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU I REALIZACJI CELÓW SZKOLENIOWYCH
Uczestnik szkolenia:
• zdobędzie wiedzę dotyczącą efektywnego sposobu motywowania do zmiany
• zdobędzie nowe umiejętności radzenia sobie z oporem pojawiającym się w relacji z klientem
• dowie się, jak reagować na niechęć klientów i brak gotowości do zmiany
• nauczy się wydobywać i wzmacniać wewnętrzną motywację do zmiany
• nauczy się, jak rozwiązywać ambiwalencję klienta do zmiany, która jest częstą przyczyną impasu pojawiającego się w kontakcie specjalisty z klientem

ADRESAT SZKOLENIA
Szkolenie kierujemy przede wszystkim do osób pracujących z osoami uzależnionymi, psychologów, pedagogów oraz pracowników instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo–wychowawczych, punktów interwencji kryzysowej i organizacji pozarządowych. Ze szkolenia mogą skorzystać również osoby wykonujący inne zawody pomocowe, które w ramach wykonywanego zawodu pracują z klientami mającymi trudności z motywacją i wprowadzaniem zmian.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność i aktywność na zajęciach


TRENER PROWADZĄCY: Anna Przenzak – absolwentka pedagogiki na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Ukończyła prowadzoną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii szkołę psychoterapii, atestowaną przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ma 20 letnie doświadczenie w terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin. Prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie Dialogu Motywującego i uzależnień. Autorka i współautorka publikacji z zakresu Dialogu Motywującego.

TERMIN: 9-10. listpada 2017
GODZINY: 10:00-18:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
INWESTYCJA: 540,00 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z dopiskiem "Dialog Motywujący".

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 24.07.17 • Liczba odwiedzin: