Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
DIALOG MOTYWUJĄCY
wyzwalanie i wzmacnianie motywacji u osób mało zmotywowanych do wprowadzania zmian

Dialog motywujący (Motivational Interviewing) to metoda pracy służąca zmianie zachowania, znajduje zastosowanie w różnych obszarach pracy pomocowej i społecznej oraz posiada potwierdzoną dowodami naukowymi skuteczność (Evidence-Based Practice). Dialog motywujący powstał w oparciu o humanistyczną psychoterapię pracy z klientem według Carla Rogersa, która uznaje szacunek, empatię i budowanie autonomii za najważniejsze wartości. Czerpie inspiracje z teorii systemowej, psychologii motywacji i wybranych narzędzi z terapii poznawczej. Podstawowym celem zastosowania DM jest wzmocnienie wewnętrznej motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została opracowana i upowszechniona przez naukowców, profesorów psychologii z USA (Wiliam B. Miller) i Wielkiej Brytanii (Stephen Rollnick) - pierwotnie wykorzystywana do pracy z osobami posiadającymi problemy z używaniem i nadużywaniem substancji uzależniających. W Stanach Zjednoczonych z powodzeniem wykorzystywany od ponad trzech dekad, bardzo dynamicznie rozpowszechnia się w Europie zachodniej. Dialog motywujący jest przedmiotem ponad tysiąca artykułów naukowych i badań w których potwierdzana jest jego skuteczność. Obecnie jest poddawany badaniom w wielu innych dziedzinach i modyfikowana w zależności od specyfiki posiadanego przez daną osobę problemu.
Warsztat jest zbudowany w oparciu o doświadczenia praktyków i empiryczne prace badawcze. Dialog motywujący to zestaw konkretnych narzędzi posiadających naukowo udowodnianą skuteczność. DM efektywnie wpływa na poziom motywacji do zmiany zachowania i budowanie relacji opartej na zaufaniu. Posiada szerokie zastosowanie w pracy pomocowej. Zwiększa efektywność pracy osoby pomagającej, obniża poziom obciążenia stresem, w efekcie zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego. Metoda Dialogu Motywującego znajduje zastosowanie w motywowaniu osób dotkniętych szeroko rozumianymi problemami społecznymi i zdrowotnymi, w pracy w takich obszarach jak: przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc psychologiczna, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, edukaja, resocjalizacja czy służba więzienna. Podejście to zdobywa coraz większe uznanie, a jego wysoka skuteczność potwierdzona jest licznymi wynikami badań naukowych.

CELE SZKOLENIA
• Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami Dialogu Motywującego.
• Ćwiczenie umiejętności uczestników z zakresu motywowania klientów do zmiany zachowań.


PROGRAM SZKOLENIA
Proponowany program będzie realizowany w czasie dwóch dni szkoleniowych (16 godzin zegarowych z przerwami włącznie)

DZIEŃ I
1. Czym jest dialog motywujący? Jak powstał i czemu służy?
2. Badania nad skutecznością dialogu motywującego w różnych kontekstach pomocowych.
3. Metodyka pracy dialogiem motywującym:
- procesy w pracy motywującej: angażowanie, ukierunkowywanie, wywoływanie i planowanie.
- praca na różnych etapach zmiany zachowania (Transteoretyczny Model Zmiany - Prochaska i DiClemente): prekontemplacja (brak świadomości problemu), kontemplacja, przygotowanie, działanie, podtrzymanie, nawroty.
4. Podstawowy obszar pracy w Dialogu: AMBIWALENCJA – Czym jest? Jak ją identyfikować? I jak z nią pracować?
5. Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania.

DZIEŃ II
1. Narzędzia i modele pracy DM z klientami. Praca na wyjątkach, skalowanie, model cyrkularny, rozrysowanie ambiwalencji, plusy/minusy zmiany i status quo
2. Praca z klientem „trudnym” w dialogu motywującym. Jak rozumieć opór i jak z nim pracować?
3. Zastosowanie dialogu motywującego w pracy nad zmianą w kontekście problemów takich jak: agresja, przemoc, nadużywanie, uzależnienia, współuzależnienia, zachowania przestępcze, trudności wychowawcze i szkolne.
4. Praca motywująca z dorosłym, dzieckiem i nastolatkiem – różnice i podobieństwa
5. Cele i wartości ujawniane przez klientów a skuteczność działania i trwałość wprowadzonych zmian (ujawnianie wartości ).


METODY PRACY
Szkolimy wykorzystując metody dialogu motywującego. Oznacza to przede wszystkim pracę:
• bez oceny dotychczasowych metod i efektów pracy Uczestników
• bez oceny poziomu wiedzy i kompetencji
• z szacunkiem do doświadczenia uczestnika i w duchu partnerskiej współpracy.
Uczestnicy mają możliwość pracy na przykładach ćwiczeniowych, jak i wniesionych z własnej praktyki. Metody, które będą wykorzystane na zajęciach:
• mini-wykłady - przekazanie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy dotyczącej Dialogu Motywującego
• burza mózgów - wymiana doświadczeń w pracy z klientami, wspólne opracowywanie planu pracy z klientem z wykorzystaniem metody Dialogu Motywującego
• drama (improwizacje dialogowe, symulacje, scenariusze modyfikowane stop klatka, obserwacje)
• analiza materiałów filmowych
• ćwiczenia praktyczne - nauka umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z klientem według reguł Dialogu Motywującego


KORZYŚCI WYNIKACJĄCE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
• Zwiększenie efektów swojej pracy pomocowej;
• Pobudzanie wewnętrznej motywacji i wzmacnianie samooceny klientów;
• Aktywne i skuteczne wspieranie przy wprowadzaniu zmian w życie;
• Wiedza o tym jak reagować na niepewność, brak motywacji, opór i zniechęcenie;
• Podniesienie komfortu pracy z trudnymi zagadnieniami (nadużywanie, agresja, autoagresja);
• Dużo praktycznych przykładów, ćwiczeń, technik i narzędzi ułatwiających pracę w różnych warunkach;
• Uzyskane dodatkowe materiały będą stanowiły skrypt narzędzi, które można wykorzystać w pracy.


ADRESAT SZKOLENIA
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pracujące z klientem indywidualnym w szerokim kontekście pomocowym i rozwojowym, wśród nich: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, coachowie, przedstawiciele NGO o profilu pomocowym. Kluczowym zagadnieniem jest potrzeba motywowania klientów do wprowadzania zmian w życiu.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność i aktywność na zajęciach


TRENER PROWADZĄCY: Urszula Szczurek – psycholog, trener i terapeutka motywująca uprawniona do prowadzenia szkoleń z dialogu motywującego (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 69).
TERMIN: 12-13. lutego 2018 (grupa zamknięta). Następny termin: 2-3 lipca.
GODZINY: 10:00-18:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
INWESTYCJA: 540,00 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z dopiskiem "Dialog Motywujący".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Kurs może być dofinansowany. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, prosimy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wybrać Dialog motywujący i zapisać się za pomocą bazy.

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


(C) 2005-2018 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 28.01.18 • Liczba odwiedzin: