Kurs Team Coachingu 
Aktualności Misja Instytutu Współpracownicy Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs TeamCoachingu • Założenia • Program • Rekrutacja • Informator Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem gabinetów Informacje i kontakt

Należymy do:

Respektujemy również
standardy International
Coach FederationSZKOŁA TRENINGU I COACHINGU ZESPOŁOWEGO
Innowacyjny, praktyczny i wielopoziomowy kurs pracy z zespołami metodą coachingu.

Zapraszamy na drugą, rozszerzoną wersję kursu, łączącego umiejętności trenerskie z coachingowymi. Tym razem po obniżonej cenie!

GENEZA
Szkoła Coachingu i Treningu Zespołowego powstała w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby coachów oraz liderów w obszarze pracy z grupami. Jest adresowana przede wszystkim do osób, które pracują już indywidualnie z ludźmi, albo dla tych, którzy potrzebują narzędzi do skutecznej i twórczej pracy z zespołem. Kurs można potraktować jako skondensowaną szkołę trenerską. Szkoła Coachingu i Treningu Zespołowego może przydać się coachom, menedżerom, psychologo, pedagogom i tym, którzy chcą swoją ofertę poszerzyć o prowadzenie warsztatów i grup rozwojowych.
Szkoła wyrosła z doświadczeń w kształceniu coachów w Szkole Profesjonalnego Coachingu (prawie trzydzieści edycji) i wieloletniej działalności Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego na polu profesjonalizacji i wyznaczania standardów zawodowych.

ZAŁOŻENIA
Szkoła Treningu i Coachingu Zespołowego jest przestrzenią do rozwoju w zakresie specjalistycznych umiejętności i jest adresowana do osób, które już są coachami lub pełnią/będą pełnić funkcje liderskie. Najważniejszym założeniem – i największym atutem Szkoły - jest kształcenie jednocześnie na wielu poziomach, maksymalnie praktyczne i innowacyjnie zaprojektowane. Można go potraktować także jako szkolenie z najważniejszych kompetencji trenerskich. Program obejmuje konieczne umiejętności z pominięciem tego, co w realiach coacha zespołowego czy coacha prowadzącego warsztat rozwojowy jest zbędne, skupiając się na esencji wiedzy i maksimum praktyki. Dzięki temu uczestnicy dostają esencję pracy trenera (facylitacja), a jednocześnie nie tracą czasu na naukę tego, co już wiedzą.
W trakcie 130 godzin kształcenia uczestnicy poznają i ćwiczą praktyczne umiejętności pracy z ludźmi właściwe facylitatorom, trenerom grupowym i coachom zespołowym.
Jednym z najważniejszych założeń kursu jest ujęcie w programie prowadzenia realnego procesu coachingu zespołu. Pozwala to uczestnikom uczyć się w praktyce wykorzystywać swoje umiejętności pracy z zespołami i pogłębiać rozumienie takiej pracy.
Atutem szkoły jest kształcenie w małej grupie i realizacja projektu i coachingu zespołowego w podgrupie. Zajęcia prowadzone są w małej grupie, a program kształcenia obejmuje dwa dni praktycznego treningu pod superwizją. Daje to świetne warunki do uczenia się i czerpania z doświadczeń prowadzących.

Szkolenie adresowane jest do osób, które:
• są coachami lub pracują indywidualnie z ludźmi,
• chcą nabyć kompetencje coacha zespołowego, a pełnią funkcje liderskie (menadżerowie, nauczyciele, liderzy zespołów),
• chcą zdobyć kompetencje moderowania pracy w grupie,
• chcą nauczyć się podstaw pracy trenera i facylitatora,
• chcą wzmocnić swoje mocne strony i rozwinąć swój własny styl pracy coachingowej.

Cele szkolenia:
• zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego z elementami coachingu projektowego,
• zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia warsztatów i moderowania procesów grupowych,
• zdobycie kompetencji projektowania i prowadzenia warsztatów coachingowych/ grup rozwojowych, prowadzonych w oparciu o coaching grupowy,
• poznanie skutecznych technik pracy z grupą,
• pogłębienie rozumienia specyfiki klienta, jakim jest zespół/grupa, poprzez świadome doświadczanie uczestnictwa w zespole,
• rozumienie funkcjonowania grup i logiki formułowania dla nich właściwej oferty.
Szkoła Treningu i Coachingu Zespołowego powstała, by jej absolwenci nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności pracy z grupą i prowadzenia coachingu zespołowego.

Korzysci dla organizacji z zastosowania coachingu zespolowego:
- zwiększenie efektywności i osiąganych rezultatów,
- uwolnienie potencjału zespołu,
- skuteczniejsze i łatwiejsze wprowadzanie zmian,
- scalenie zespolu wokół wartości organizacji i stawianych celów,
- zwiekszenie motywacji i innowacyjnosci zespołu.

Korzyści dla organizacji, której liderzy i coachowie posiadają kompetencje pracy z zespołami:
- lepsza komunikacja i kontakt wewnątrz zespołu oraz na linii lider - zespół,
- konstruktywne katalizowanie procesów zespołowych w kierunku rozwiazań opartych na dialogu,
- rozwój kultury organizacyjnej w kierunku opartej na odpowiedzialności i zaangażowaniu,
- głębsze, systemowe rozumienie organizacji i zespołów - i skuteczniejsze rozwiazania,
- sprawniejsze zarządzanie i wspieranie zespołów jako proces ciągły, a nie działanie ad hoc.

Korzyści dla coachów poszerzających swe kompetencje o umiejętność pracy z grupami:
- uatrakcyjnienie i poszerzenie swojej oferty o prowadzone warsztaty i inne formy pracy grupowej, również jako przestrzeń dodatkowej promocji i pozyskiwania klientów na coaching,
- wzmocnienie kompetencji coachingowych,
- lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów biznesowych, mozliwość zaproponowania szerszej gamy możliwych oddziaływań,
- wyróżnienie sie na rynku.

Metodologia:
• miniwykłady i prezentacje
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• dyskusje
• realizacja projektu coachingu zespołowego
• case study
• coaching
• superwizje grupowe
Nasze szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.

Absolwenci Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego będą posiadali:
• umiejętność odpowiadania na potrzeby zespołów i grup poprzez dobieranie adekwatnych metod pracy,
• znajomość metod i technik pracy zespołami/grupami i podejmowania skutecznych interwencji,
• kompetencje do pracy z zespołami/grupami w różnych kontekstach ich funkcjonowania – od budowania zespołu, przez konstruktywną pracę twórczą i wypracowywanie rozwiązań, po pracę z konfliktem,
• umiejętność projektowania i prowadzenia warsztatów i grup rozwojowych.

Dodatkowe korzyści:
• praktyczne doświadczenie roli klienta i bycia członkiem zespołu,
• doświadczenie uczenia się dzięki interwizji i superwizji,
• rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych,
• rozumienie procesu grupowego w oparciu o refleksję nad nim,
własne doświadczenia nabyte w ramach Szkoły i logikę całego programu.

powrót do góry^


ZARYS PROGRAMU
130 godzin dydaktycznych

1 ZJAZD – Trening interpersonalny (40 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest integracja uczestników i doświadczenie na sobie procesu grupowego.

W ramach sesji uczestnicy będą mogli doświadczać siebie w procesie grupowym, odkryją swoje mocne i słabe strony w relacjach oraz pogłębią umiejętności interpersonalne. Jest to także przestrzeń budowania zaufania i ćwiczenia skutecznej komunikacji.

Rezultatem zjazdu jest zintegrowana grupa, gotowa do dalszego zgłębiania pracy trenerskiej i coachingowej.

2 ZJAZD – Moduł trenerski: Praktyczne umiejętności pracy z grupą (27 godzin dydaktycznych)
Celem sesji jest wyposażenie uczestników w podstawowe kompetencje w pracy z zespołami i grupami ludzi oraz wdrożenie w metodykę projektowania i prowadzenia warsztatów. Uczestnicy pogłębią również rozumienie mechanizmów grupowych i specyfikę funkcjonowania grup i zespołów.

W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie z zakresu m.in.:
• działań poprzedzających pracę z grupą i projektowania działań wstępnych, jak i decydowania o sposobie odpowiadania na potrzeby klienta,
• budowania zaufania i integracji uczestników, kontraktowania, strukturalizowania pracy,
• stosowania konkretnych technik i interwencji na tym etapie pracy.

• znajomości i umiejętności praktycznego wykorzystania cyklu D. Kolba w pracy trenera/coacha grupowego,
• stosowania metod aktywizujących grupę i podejmowanie odpowiednich interwencji trenerskich na tym etapie pracy.
• rozumienia i uwzględniania w pracy z grupą ról grupowych / stylów komunikacyjnych,
• wdrażania modelu projektu coachingowego efektywnego z punktu widzenia organizacji/biznesu.

Sesja służy również:
• nabyciu przez uczestników najważniejszej wiedzy z zakresu metodyki projektów i prowadzenia coachingu projektowego

3 ZJAZD - Moduł coachingowy: Techniki coachingu grupowego i zespołowego (27 godzin dydaktycznych)
Celem sesji jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności wykorzystywania coachingowych technik i modeli przydatnych w pracy z zespołami z uwzględnieniem procesu.

W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności z zakresu m.in.:
• projektowania i prowadzenia sesji coachingu zespołowego,
• wytyczania i uspójniania celów grupy,
• pracy w oparciu o wybrane modele coachingowe (np. T-GROW, SCORES),
• wykorzystania metody Action Learning w pracy z grupami i zespołami,
• stosowaniu narzędzi wywodzących się z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA) w pracy z zespołem,
• motywowania członków zespołu i ustalania realnych zadań międzysesyjnych,
• rozumienia mechanizmów i umiejętnego stosowania technik i gier coachingowych wspierających wypracowywanie przez zespół (uwspólnianie): celów, wartości, rozwiązań, sposobów pokonywania przeszkód i docierania do zasobów.

4 ZJAZD - Coaching zespołowy – superwizja i praktyka cz. 1 (36 godzin dydaktycznych)
Dwa piersze dni poświęcone są tematyce sytuacji trudnych w pracy z grupami
W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie i coachingowe z zakresu m.in.:
• rozumienia oporu w grupie i podejmowania skutecznych interwencji w przypadku oporu pojedynczych uczestników lub całej grupy,,
• sposobów przełamywania impasu w pracy zespołu,
• stosowania technik wspierających kreatywne myślenie i poszukiwanie rozwiązań (zaawansowane techniki SFA).
• umiejętności diagnozowania jakości relacji w zespole i ewentualnych dysfunkcji (wg koncepcji P.Lencioniego),
• rozumienia natury konfliktu w grupie i zespole (wraz z tłem organizacyjnym),
• umiejętności pracy z grupą w konflikcie i podejmowania skutecznych interwencji, m.in. modelowania komunikacji i praca w Tu i Teraz.

Dwa kolejne dni poświęcone są na superwizję uczestnicząca procesów coachingowych realizowanych przez uczestników
Celem tej części jest:
• zwiększenie umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego w rzeczywistości projektowej,
• pogłębienie świadomości w zakresie prowadzonego przez siebie coachingu zespołowego,
• ewaluacja całego procesu.

Zjazd ten poświęcony jest również świętowaniu zakończenia i obejmuje otrzymanie certyfikatów.


Terminy zjazdów:
16-20. maja 2018 Trening interpersonalny (5 dni)
8-10. czerwca 2018 Trenerskie podstawy pracy z grupą (3 dni)
29. czerwca-1. lipca 2018 Techniki coachingu grupowego i zespołowego (3 dni)
12-15. lipca 2018 Coaching zespołowy – superwizja i praktyka (4 dni)


Warunki otrzymania certyfikatu:
Certyfikat otrzymują osoby, które uczestniczyły w minimum 80% czasu zajęć,
podjęły się realizacji przewidzianych w programie aktywności i rozliczyły
z ich dokumentacji (np. raporty z prowadzonego procesu coachingowego). Osoby, które opuściły więcej modułów szkoleniowych, bądź też nie rozliczą się ze zleconych zadań, otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.


Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym:
Warunkiem uczestnictwa w Szkole Coachingu i Treningu Zespołowego jest kończene ukończenie dowolnej szkoły coachingowej, a w przypadku braku takiego wykształcenia posiadanie znaczącego doświadczenia w pracy coacha lub lidera.
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.

powrót do góry^


PROCES REKRUTACJI:

1. Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się poniżej.
2. Po potwierdzeniu przez nas przyjęcia zgłoszenia prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 300 zł. Zadatek ten przechodzi na poczet szkolenia i jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie.
3. Zapisujemy na listę główną oraz listę rezerwową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu do Szkoły Coachingu i Treningu Zespołowego decyduje kolejność zgłoszeń, oraz – w przypadku decyzji o jej przeprowadzeniu - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (możliwa jest rozmowa telefoniczna).
4. Po zakwalifikowaniu się na szkolenie i umieszczeniu opłaty, osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji szkoły. Osoby z listy rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji.


Inwestycja w kurs:
Cena Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego wraz z zadatkiem wynosi tylko 4900 zł brutto*.

Kurs może być dofinansowany. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, prosimy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wybrać Szkołę Treningu i Coachingu Zespołowego i zapisać się za pomocą bazy.

*Płatność jednorazowa:
4900 zł
lub 300 zł zaliczki + 4600 zł do do dnia 8. maja 2018

Płatność ratalna:
Zaliczka - 300 zł (płatna w momencie zapisu na kurs)
I rata - 2400 zł (płatna do dnia 8. maja 2018)
II rata - 1200 zł (płatna do dnia 8. czerwca 2018)
III rata - 1200 zł (płatna do dnia 8. lipca 2018)
Łącznie 5100 zł

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej.Podane ceny są cenami brutto.
Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i jest dokonana na konto bankowe Grupy Active Change: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136.
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko / STiCZ / opłata jednorazowa [lub numer kolejnej raty]

powrót do góry^


KADRA TRENERSKA:

Marta Kijanko - Absolwentka Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowania, Akademii Coachingu (ICF) zrealizowanej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Szkoły Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowanej Szkoły Trenerów w Ośrodku Treningu i Rozwoju Kierowniczego. Zawodowo trener, coach i psycholog z doświadczeniem w kontakcie z klientem zespołowym oraz indywidualnym. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku Coaching w Biznesie. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju talentów, treningu rozwoju umiejętności interpersonalnych, procesach i dynamice grupy, life coachingu.

Andrzej Mika - Absolwent Socjologii i Komunikacji Międzyludzkiej, Psychologii Zarządzania, Akademii Trenerów Grupowych oraz Akademii Profesjonalnego Coachingu. Posiada certyfikat największej i najstarszej szkoły coachingu w Europie Noble Manhattan Coaching – Practitioner Coach Diploma® (PCD®). Jest również Certyfikowanym Konsultantem Extended DISC®/MindSonar®/MTQ48. Przez 15 lat zdobywał doświadczenie w branży finansowej. Odpowiadał za budowanie struktury sprzedażowej produktów bankowych w sieciach zewnętrznych. Jego zadania to rekrutacja pracowników oraz zarządzanie regionem południowej polski. Wdrażał najlepsze standardy obsługi i sprzedaży wśród pracowników i kadry menedżerskiej lidera usług multimedialnych UPC Polska sp. z o. o. Od kilku lat swoje praktyczne doświadczenie wykorzystuje na sali szkoleniowej wdrażając wśród uczestników warsztatów najlepsze praktyki. Prowadzi warsztaty dla sprzedawców, pracowników biur obsługi klienta jak i dla kadry menedżerskiej będącej łącznikiem pomiędzy oczekiwaniami pracowników i wyzwaniami, jakie nakłada na nich biznes.

Aneta Okarma - Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Certyfikowany Praktyk NLP i madiator (Studium Mediacji). Certyfikowany coach ICC oraz ICF. Szkoliła się w zakresie Terapii Ericksonowskiej, Zen Coachingu, Coachingu prowokatywnego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, podejściu skoncentrowanego na rozwiązaniach w coachingu, Racjonalnej Terapii Zachowań. Ukończyła Szkołe Trenerów Biznesu „Moderator” oraz Akademia Trenera – DGA Human Capital Management. Od 15 lat – Trener Biznesu, trener narzędzi rozwojowych: FRIS oraz DiSC Everything. Posiada ponad 6000 godzin zrealizowanych szkoleń, ponad 300 godzin sesji coachingowych z klientami indywidualnymi i zespołowymi, oraz kilkadziesiąt rozbudowanych projektów szkoleniowo-coachingowych. Specjalizuje się w cyklach szkoleniowych Train the Trainers, coachingu kadry zarządzającej oraz zespołów.

Katarzyna Urbaniak - Certyfikowany zen coach i trener. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologii Społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym – zagadnienia szkoleniowe w organizacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studentka Arteterapii w Międzynarodowym Instytucie Edukacji przez Sztukę w Łodzi. Ukończyla zaawansowany kurs trenerski Grupy TROP, doskonaliła swój warsztat poznając metody pracy trenerów w Anglii, Grecji i Nowej Zelandii. Od 7 lat pracuje z grupami i firmami w obszarze rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności działania zespołów. Spędziła blisko 2500 godzin na sali szkoleniowej realizując szkolenia z zakresu doskonalenia motywacji, osobistego przywództwa, ABC menadżera, budowy zespołu, technik negocjacji, komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta. Trener metody TetraMap International, akredytowany trener Clarity4D. Od 2006 roku zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Fundacji Edukacja w Wolności, współtwórca Mozaiki. Wrocławskiej Wolnej Szkoły.

Tomasz Waleczko - Psycholog, trener treningu interpersonalnego II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W swoim dorobku ma około 10000 godzin szkoleniowych i warsztatowych, głównie z z zakresu umiejętności interpersonalnych. Ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w 2004 roku oraz Akademię Treningu Interpersonalnego Elżbiety Sołtys. Prowadzi treningi, facylitacje, moderacje grup biznesowych, organizacji pozarządowych. Zajmuje się również rozwojowymi spotkaniami indywidualnymi, ewaluacją projektów społecznych. Jego celem pracy trenerskiej jest uruchomienie zmiany perspektywy uczestników i rozpoczęcie drogi ku zmianie emocjonalnej, osobistej i wspieranie kompetencji interpersonalnych umożliwiających dobrą współpracę oraz funkcjonowanie między ludźmi.


Marka Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego:
Organizatorem Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego jest Grupa Active Change oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy przyznało nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (siedziba Grupy Active Change jest w Krakowie) - innowacyjnego narzędzia, służącego do oceny instytucji szkoleniowych i przyznawania im znaku jakości. Oznacza to wysoką jakość kursu oraz możliwość dofinansowania ze środków unijnych.


Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Kwestie organizacyjne: Bożena Czernek, tel.: 509 501 476, e-mail: biuro@ipri.com.pl
Kwestie merytoryczne: Marta Kijanko, e-mail: m.kijanko@ipri.com.pl


Ściągnij informator o Szkole Treningu i Coachingu Zespołowego: informatorSTiCZ.pdf

powrót do góry^ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*

Jeśli nie jesteś
coachem, jakie
szkolenia ukończyłeś/aś?

Jeśli nie jesteś
coachem, jakie masz
doświadczenie zawodowe?

Czego oczekujesz
od szkolenia?

Korespondencja,
uwagi, inne dane:


Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

powrót do góry^

Warsztaty, szkolenia, kursy, psychoterapia, coaching, treningi, konsultacje • Zapoznaj się z polityką firmy • Aktualizacja podstrony: 30.11.2017
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny może oznaczać, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.