Polityka firmy
Poufność danych
 1. Do rzetelnej realizacji usług szkoleniowych, coachingowych, doradczych, psychoterapeutycznych może być niezbędne posiadanie danych osobowych naszych Klientów. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wybranych usług. Zwyczajowo dane te są pobierane poprzez zabezpieczony formularz na stronie internetowej (www.ipri.com.pl) i gromadzone w bezpiecznej, wewnętrznej bazie danych.
 2. Baza danych Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego jest wspólna. Korzystamy z urządzeń własnych i systemu Freshmail.
 3. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego rejestruje Państwa dane w bezpieczny sposób. Są one przeznaczone tylko i wyłącznie do wewnętrznego użytku i kontaktowania się z Państwem. Zapewniamy pełną poufność Państwa danych. Dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO). W każdej chwili mogą Państwo zażadąć: dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).
 4. W trakcie wypełnienia formularzy podają Państwo pełne i prawdziwe dane adresowe. Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL wykorzystywane są do wydawania zaświadczeń i certyfikatów. Adres e-mail i telefon służą do kontaktów z Państwem. Natomiast adres zameldowania oraz NIP (w przypadku działalności gospodarczej) jest niezbędny do wystawienia rachunku.
 5. Dane przesyłane są szyfrowanym połączeniem. Prosimy upewnić się, że w przeglądarce jest włączony ten tryb.
 6. Jeśli chcieliby Państwo poprawić swoje dane, prosimy o poinformowanie nas o tym wysyłając e-mail na adres: biuro@ipri.com.pl
 7. Zapisując się do bazy danych Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego automatycznie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie co pewien czas mailingów, które mogą mieć charakter informacyjny, marketingowy etc.
 8. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji za pośrednictwem poczty e-mail, prosimy wysłać maila o treści „STOP” na adres: biuro@ipri.com.pl
 9. Na życzenie, Państwa dane mogą zostać nieodwracalnie wykasowane z naszej bazy – w tym celu proszę o poinformowanie nas o tym wysyłając e-mail na adres: biuro@ipri.com.pl
 10. Niektóre strony internetowe związane z Grupą Active Change mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warsztaty, szkolenia, kursy, seminaria, coachingi grupowe i superwizje
 1. Szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone są z uwzględnieniem polityki jakości (wg Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych) i podlegają ewaluacji.
 2. Szkolenia, warsztaty, kursy, coachingi i superwizje mają charakter wyłącznie edukacyjny. Nie mogą one zastąpić psychoterapii własnej ani żadnej innej formy pomocy psychologicznej.
 3. W szkoleniach specjalistycznych (np. z zakresu coachingu lub psychoterapii) mogą brać udział wyłącznie adresaci owych szkoleń (coachowie, psychoterapeuci), chyba, że szczegółowa formuła szkolenia stanowi inaczej.
 4. W przypadku szkoleń zamówionych, zleceniodawca zapewnia odpowiednie warunki do pracy umysłowej. W przypadku niespełnienia wymogów BHP, Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego może odmówić przeprowadzenia szkolenia.
 5. Zwyczajowy tryb zapisu na warsztaty, kursy i szkolenia dokonuje się przez stronę internetową www.ipri.com.pl. Zapis wraz z wpłaconą kwotą za szkolenie stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi edukacyjnej.
 6. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego wydaje zaświadczenia i certyfikaty zgodne z własnymi standardami.
 7. Uczestnicy szkoleń i coachingów oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach Grupy Active Change.
 8. W trakcie szkoleń, coachingów i superwizji organizowanych lub współorganizowanych przez Grupę Active Change zastrzegamy sobie prawo do nagrywania zajęć (audio/video) i robienia zdjęcia, a także publikowania nagrań i fotografii na stronach internetowych. Każdorazowo informujemy o tym uczestników wspomnianych zajęć i zbieramy zgody uczestników na utrwalanie ich wizerunku lub głosu oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu. Uczestnicy, którzy wyrazili zgodę, oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Grupa Active Change będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń.
 9. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczestnika podczas warsztatów, trener lub terapeuta prowadzący może poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć (bez zwrotu wpłaconej kwoty).
 10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu bez podawania przyczyn.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od nas niezależnych, polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw prądu, itp.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 12. Osoby dokonujące zakupu usług Grupy Active Change oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Grupie Active Change adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.
 13. W przypadku trudności finansowych można ubiegać się o rozłożenie kwoty szkolenia na raty. W takim przypadku ostateczna cena usługi może ulec podwyższeniu (dodatkowa obsługa księgowa).
 14. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia programu szkoleniowego - zwracamy wtedy koszty szkolenia potrącone o 30 zł zadatku (koszty administracyjne). W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem programu lub w przypadku, gdy uczestnik nie zgłosi się na szkolenie, ponosi on pełne koszty programu. Można natomiast wysłać inną osobę w zastępstwie - w takim przypadku prosimy o kontakt i podanie danych osoby, która przychodzi w zastępstwie.
 15. Jeśli z ważnych powodów nie mogliby Państwo przyjść na zapłacone szkolenie, prosimy poinformować nas jak najszybciej - najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Na wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość przyjścia na to szkolenie w kolejnym terminie w ciągu roku. Prośbę rozpatrywać będziemy indywidualnie, z uwzględnieniem potrącenia kosztów administracyjnych i ewentualnej zmiany ceny. Zastrzegamy jednakże, że jeśli dane szkolenie nie będzie już realizowane, kwota nie będzie zwracana.
Coaching indywidualny
 1. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego podejmuje współpracę tylko z wykwalifikowanymi coachami. Coachowie działają zgodnie z kodeksem etycznym (Izba Coachingu i/lub International Coach Federation) i mają obowiązek superwizji.
 2. Sesje coachingu są płatne bezpośrednio u coacha wg jego cennika.
 3. W przypadku spóźnienia się, klient płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 4. Czas trwania coachingu i częstotliwość spotkań są uzgadniane indywidualnie z coachem.
 5. Coach uprzedza klienta o planowanych przerwach w procesie coachingu. Wówczas klient może (choć nie musi) skorzystać ze spotkań z coachem zastępczym, wskazanym przez coacha prowadzącego.
 6. Coach jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z coachingu, a także samego faktu korzystania przez klienta z coachingu, wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.
 7. Udostępniony na stronie internetowej numer telefonu do coacha służy wyłącznie do umówienia spotkań.
Psychoterapia
 1. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego podejmuje współpracę tylko z wykwalifikowanymi psychoterapeutami. Psychoterapeuci działają zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuty i mają obowiązek superwizji.
 2. Usługi psychoterapeutyczne są płatne bezpośrednio u psychoterapeuty wg jego cennika.
 3. W przypadku spóźnienia się, klient płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 4. Czas trwania terapii jest uzgadniany indywidualnie z psychoterapeutą. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
 5. Psychoterapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii. Wówczas klient może (choć nie musi) skorzystać ze spotkań z psychoterapeutą zastępczym, wskazanym przez psychoterapeutę prowadzącego.
 6. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez klienta z terapii, wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą) udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 7. Udostępniony na stronie internetowej numer telefonu do psychoterapeuty służy wyłącznie do umówienia wizyty.
Zakres odpowiedzialności i prawa autorskie
 1. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego wdrożyły politykę jakości, która dotyczy usług szkoleniowych i zaplecza lokalowego. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że wszystkie procesy związane z przygotowaniem, prowadzeniem i organizacją szkoleń podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu.
 2. Z Grupą Active Change i Instytutem Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego współpracują specjaliści i osoby pomagające w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, w tym stażyści.
 3. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie ponoszą odpowiedzialności za działania współpracujących trenerów, coachów, psychoterapeutów i stażystów.
 4. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie są odpowiedzialne za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych metod, technik, produktów i usług.
 5. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników zajęć.
 6. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie są odpowiedzialne za to, że nieupoważnione osoby wykorzystują logo firmy lub nazwiska współpracowników do swoich publikacji.
 7. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie są odpowiedzialne za politykę innych firm, których linki lub adresy znajdują się na naszej stronie, lub w jakikolwiek sposób współpracują z nami.
 8. Szkolenia, materiały szkoleniowe i wszelkie materiały umieszczone na stronie Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego są własnością Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Wykorzystanie ich bez zezwolenia jest zabronione.
 9. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego zastrzegają sobie prawo do zmiany ofert i usług, korekty zamówionych tekstów i ponownej wyceny usług. Dotyczy to zarówno podmiotów zamawiających usługi, jak i trenerów/firm współpracujących.
 10. Informacje na stronie Instytutu, w tym podane ceny mają charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.
 11. Klienci Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego mają prawo do reklamacji usług szkoleniowych i terapeutycznych. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie w terminie do 14 dni po zgłoszeniu uwag, z uwzględnieniem ocen pozostałych uczestników oraz po zweryfikowaniu warunków i okoliczności w jakich doszło do reklamowanych zdarzeń. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ipri.com.pl lub pod numer telefonu 509 501 476. Ewentualna forma rekompensaty będzie ustalona z Klientem.
 12. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych warunków będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Grupy Active Change.
Powyższe zasady obowiązują od 01.07.2018r.